شروع دوره های کامپیوتر روز های فرد از ساعت 17:30 الی 19 عصر برگزار خواهد شد.

www.gozine1.com