شروع کلاس های شهروند الکترونیک از تاریخ 1393/10/25 روز های فرد از ساعت 19 الی 20 برگزار خواهد شد.

www.gozine1.com